Festival Mentor - Sudha Gopalakrishnan
Festival Directors - Vaibhav Chauhan, Neha Paliwal
Festival Outreach Head - Ela Gupta
Festival Manager - Shweta Keshri
Festival Program Curators -
              Walks: Moby Sara Zachariah, Mrinal Sony, Priya Poddar
              Special Programs: Soniya Kanchan, Priya Poddar
              Baithaks: Rahul Yadav, Shweta Keshri
Festival Design Team – Bhavya Kumar, Pratyush Kashyap
Festival Social Media Manager – Soniya Kanchan, Rahul Yadav
Festival Website Team – Dharmendra Sharma, Amit Kumar Aman
Festival Finance Team - Ram Krishna Banerjee, Deepak Kumar, Laxmi